२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

                                                                                          E-Dilsing Menyangbo

 

Menyangbo Welfare Org UK 

  

Bidhan (Constitutions) 

 

MWOUK Comitee - 2011- 

  

MWOUK Comitee-2009-2011.