२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

                                    (First Limbu Script)    Srijunga Script                  e-Dilsing

 

© Limbu originals (1) Books, Vol: 86 

           MSS LITERATURE  

                                                      Page: 3-22

                                                                          P3 

                    

                                                                               P3a

                   

                                                                                     P4

                   

                                                                                   P5

                    

                                                                                          P5a

                    

                                                                                          P5b

                      

                                                                                           P6

                      

                                                                                         P6a

                       

                                                                                         P7

                     

                                                                                     P8

                    

                                                                                          P8a

                        

                                                                                   P9

                    

                                                                                      P10

                   

                                                                                     P10a

                   

                                                                                         P11

                       

                                                                                      P11a

                  

                                                                                 P12

                    

                                                                                       P12a

                    

                                                                                                              P12b

                      

                                                                                       P13

                         

                                                                                      P13a

                      

                                                                                     p14

                  

                                                                                    P14a

                     

                                                                                        P15

                    

                                                                                    P15a

                   

                                                                                   P16

                    

                                                                                P16a

                      

                                                                                     P17

                        

                                                                                P17a

                       

                                                                                    P18

                      

                                                                                  P19

                      

                                                                                P20

                      

                                                                                    P21

                     

                                                                                  P22

                      

Source:

British Library in London

http://www.kurumbang.com/sirijangascript.htm