२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

By-Dilsing Menyangbo

 

MENYANGBO AROUND THE WORLD

UNITED KINGDOM (+44)

1

Dil  Psd Menyangbo

07888822233/01743344759

dilparsad@hotmail.com

2

Dinesh  Menyangbo

07886633167

dinesh_4331@hotmail.co.uk

3

Budharaj Menyangbo

01233334582

atibe71@yahoo.co.uk

4

Dipak       Manyangbo

07818453977/01233642014

dipaklimbu@hotmail.co.uk

5

Dilsing Menyangbo

07868919000/01494565539

meyangbo_m7@yahoo.com

6

Jagat         Menyangbo

 

menyangbolijb@hotmail.co.uk

7

Bhim        Menyangbo

07868125931

bhimlimboo@yahoo.com

8

Tej            Menyangbo

07854534988/01708343195

tej4688@yahoo.com

9

Narendra Kmr Menyangbo

07818684929/02088149355

nkmenyangbo_88@hotmail.com

10

Man bdr Menyangbo-50

07791098445

meyangbo007@yahoo.com

11

Man bdr Menyangbo-69

07533099434/01375402909

meyanbo_gal@hotmail.com

12

Gyanendra     Menyangbo

07799627003/01256353635

gydramyb@yahoo.com

13

Jit              Menyangbo

07786372784/01252677273

tikaram26@hotmail.com

14

Bhupal Menyangbo

07791652275

bhupal09@yahoo.co.uk

15

Chaturman Menyangbo

07727192243/01494565293

cmlimbu@hotmail.co.uk

16

Sushil       Manyangbo

07888832168

sushilmeyangbo@hotmail.co.uk

17

Amber     Menyangbo

07766391314/01256353635

khoyahang69@yahoo.com

18

Sanjeev Menyangbo

07805515439/01622882062

sanjeevlimbu@yahoo.com

19

Tek Bdr Menyangbo

07979376691

teklimbu@hotmail.co.uk

20

Nar bdr Menyangbo

07847477996/01708874598

narlimbu670@yahoo.co.uk

21

Rabin Menyangbo

02078145552/07896669618

rabinlimb@yahoo.com

22

Ratna Menyangbo

07818040182/01452543950

ratna2036@yahoo.com

23

Gajendra Menyangbo

07960581653

zen2251@yahoo.com

24

Indra Kmr Menyangbo

01268546572

indrakumar.limbu@sky.com

25

Nabin Menyangbo

01633668634

navinlimbu@yahoo.com

26

Balaram Menyangbo

07988306588

balaramhk@hotmail.com

27

Kul Bdr Menyangbo

 

 

28

Krishnaraj Menyangbo

07916868621/07955917688

krishnarajsubba@yahoo.com

29

Dilbikram Menyangbo

07920513129

dilbikram_limbu2003@yahoo.com

30

Thaman Menyangbo

07789175585

thamasing@hotmail.com

31

Surya Menyangbo

07737610243/01258452989

limbu_tej@msn.com

32

Prem kmr Menyangbo

07792467040

menyangboprem@yahoo.com

33

Tika Menyangbo

07766791755

 

34

Basanta Menyangbo

07872628778/07789986546

 

35

Debindra Menyangbo

07588679700/01252369761

debindralimbu@yahoo.co.in

36

Panna Menyangbo(Shiva)

07882216986

chittrakalalimbu@yahoo.com

37

Rupa Menyangbo(Rajkumar)

07900211877/01303223306

railimdipesh@hotmail.com

38

Nirmala Menyangbo (Rajesh)

01784420306

nirulimbu@hotmail.co.uk

39

Rita Menyangbo (Khagen)

07956237015/01283509639

ritalimbu@yahoo.com

40

Bimala Menyangbo (Bharat)

01748876932/

binu_chongbang@hotmail.com

41

Nilam Menyangbo

07723327453

neelam_subba@hotmail.com

42

Bijaynti Menyangbo (Sarad)

07538500549

 

43

Gita Menyangbo(Dal)

07972148115/

yengdendal@hotmail.com

44

Santi maya Menyangbo

07506757254

 

45

Bhag maya Menyangbo (Man)

07533321594/01375383455

 

46

Sarmila Menyangbo (Tara)

07878436804/01494562666

rembe@hotmail.co.uk

47

Kumari Menyangbo (Krishna)

07846688109

 

48

Hima devi Menyangbo(Narendra)

07533073483/01633480835

 

49

Kalpana Menyangbo(Ratan)

07985830139/01344303266

 

50

Basanti Menyangbo(Bhagiman)

07726606851

bhagiman.limbu@yahoo.co.uk

51

Kabita Menyangbo

07837839812/01235528502

limbukabita@hotmail.com

52

Meena Menyangbo (Man)

07949906380/01252871688

meenakambang@hotmail.co.uk

53

Kumari Menyangbo

01375405436

 

54

Santa Menyangbo(Premraj)

07947634607

 

55

Prema Menyangbo

07789488142/01633483001

prema_rai1@yahoo.co.uk

56

Bimala Menyangbo (Gyanraj)

07950551134/07735526019

 

57

Chandrika Menyangbo(Maden)

07988073385/07529642081

 

58

Kalpana Menyangbo(Kebahang)

07737605339/01227784465

 

59

Rupa Menyangbo (Bisan)

07898646419

 

60

Niroj Menyangbo

+4915226211668

bilarai@hotmail.com

61

Ram Prasad Menyangbo

+353876939381

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

NEPAL  (+977)

KATHMANDO  (01)

1

Mr Fatte Bdr Menyangbo

5425543/5421915

Ex LT Gen Nepal Army

2

Mr Dambar Menyangbo

4438126

Ex SP Nepal Police

3

Mr Chaitanya Menyangbo

4415623/4475878

Dr.

4

Mr Kul Psd Menyangbo

4613525

 

5

Mr Ganesh Menyangbo

4546732

 

6

Mr Tej Bdr Menyangbo

5210771

 

7

Mr Dinesh Menyangbo

5546732/5547065

 

8

Mr Dipprakash Menyangbo

4494062

 

9

Mr Durga Menyangbo

4269161/4616260

Solicitor

10

Mr Yam Bdr Menyangbo

5530650

 

11

Mr Lal Bdr Menyangbo

5416073

 

12

Mr Purnahang Menyangbo

5527703/5548289

 

13

Mr Man Bdr Menyangbo

4499437

 

14

Mrs Radha Menyangbo (Lalbir)

4414308

 

15

 Mr Bhawani Menyangbo

 9841223473

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

ITAHARI

1

Mr Ram Kmr Menyangbo,Itahari-8

580407

 

2

Mr Dhurba Kmr Menyangbo,I-1

580167

 

3

Mr Ram Psd Menyangbo, I-1

580756/522403

Solicitor

4

Mr Anil Menyangbo, I-1

580578

 

5

Mr Krishna Kmr Menyangbo, I-1

583300

 

6

Mr Dilli Menyangbo, I-1

583101

 

7

Mr Dipak Menyangbo, I-4

582395

 

8

Mr Krishna Kmr Menyangbo, I-1

582389

 

9

Mr Ran Bdr Menyangbo, I-1

581060

 

10

Mr Surya Kmr Menyangbo, I-1

583082

 

11

Mr Mahendra Menyangbo,Tarahara

583360

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

DHARAN (025)

1

Mr Man Bdr Menyangbo

521090

 

2

Mr Moti Bdr Menyangbo

524423

 

3

Mr Moti Bdr Menyangbo

524405

Bashbote Kanchha

4

Mr Tej Menyangbo

523985

 

5

Mr Akkal Bdr Menyangbo

520010

 

6

Mr Atit Menyangbo

524557

 

7

Mr Jit Kmr Menyangbo

523490

 

8

Mr Purna Bdr Menyangbo

521344/522403

Solicitor

9

Mr Sushil Menyangbo

524387

 

10

Mr Harka Bdr Menyangbo

520932

 

11

Mr Ser Bdr Menyangbo

525505

 

12

Mr Surendra Menyangbo

520506

 

13

Mr Santahang Menyangbo

525466/526347

 

14

Mr Lalit Bdr Menyangbo

5520591

 

15

Mr Khagendra Kmr Menyangbo

522474/521553

 

16

Mr Khadka Bdr Menyangbo

520286

 

17

Mr Ganesh Bdr Menyangbo

521838

 

18

Mr Chandrahang Menyangbo

524568

 

19

Mr Chandra Bdr Menyangbo

524647

 

20

Mr Jagatman Menyangbo

523398

 

21

Mr Jaya Kmr Menyangbo

524020/521553

 

22

Mr Nabin Menyangbo

523353

 

23

Mr Naththuram Menyangbo

522721

 

24

Mr Nar Bdr Menyangbo

522369

 

25

Mr Narendra Menyangbo

523859

 

26

Mr Naiyendra Kmr Menyangbo

523404

 

27

Mr Padam Bdr Menyangbo

521173

 

28

Mr Purnahang Menyangbo

521446

 

29

Mr Bal Kmr Menyangbo

524560

 

30

Mr Bhakta Bdr Menyangbo

521997/523962/524194

 

31

Mr Bhim Kmr Menyangbo

521064

 

32

Mr Mani Kmr Menyangbo

520718

 

34

Mr Manoj Kmr Menyangbo

520506

 

35

Mr Yam Bdr Menyangbo

526435

 

36

Mr Ramesh Kmr Menyangbo

521711

 

37

Mr Rajendra Kmr Menyangbo

521075

 

38

Mr Rag Bdr Menyangbo

525314

 

39

Mr Padam Bdr Menyangbo

521420

 

40

Mrs Sabina Menyangbo (Khadka)

526036

 

41

Mrs Sukmaya Menyangbo

520940

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

 

BIRATNAGER

1

Mr Manoj Menyangbo

+977 21525772

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

TAPLEJUNG

1

Mr Til Kmr Menyangbo

+977 60560079

Politician

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

JHAPA

1

Mr Santosh Kmr Menyangbo (Jhil/5)

+977 23529624

 

2

Mr Purna Menyangbo (Satashi/2)

+977 23470208

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

BAHARAIN

1

Mr Purna Menyangbo

+9733 9130824

 

2

Mr Ambika Menyangbo

+

 

3

Mr Baburam Menyangbo

+97336682537

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

HONGKONG

1

Mr Mani Menyangbo

+852 60811767

 

2

Mr Krishna Menyangbo

+852 92003901

 

3

Mr Gyanu Menyangbo

+852 91781127/23844649

 

4

Mr Saroj Menyangbo

 

 

5

Mrs Ashali Menyangbo

+852 92847984

 

6

Mr Dhyanu Menyangbo

+852 95152595/63420960

 

7

Mr Rakesh Menyangbo

+852 63024959

 

8

Mr Indra Menyangbo

+852 63024959 { Jit bro }

 

9

Mr Chhatra Menyangbo

+852 93401291/95328266/

64850093

 

10

Mr Debendra Menyangbo

+852 67635240/69065048

66248031/288210646

 

11

Mr Jiwan Menyangbo

+852 97795187

 

12

Mr Ram psd Menyangbo

+852 90612050

 

13

Mr Ranjit Menyangbo (Ramu)

+852 51833412

 

14

Mr Saroj Menyangbo

+852 51897950

 

15

 Mr Suraj Menyangbo

+852 63489617

 padamhk@hotmail.com

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

CANADA

1

Mr Man Bdr Menyangbo

+15143458044/+15149932606

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

AUSTRALIA

1

Miss Rekha Menyangbo

+61297982817

 

2

Mr Junga Menyangbo

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

GERMAN

1

Mr Tej Menyangbo

+491724418667/+494446968235

 

2

Mr Chandraman Menyangbo

+4944418879027/+4915208971755

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 USA

 1 Mr Syam Kmr Menyangbo
 +00000000000000000 ssubba46@yahoo.com
 1 Mr Rajesh Menyangbo  +00000000000000000 rajait7@aol.com